Πολιτική Ποιότητας

Η ΜΑΡΡΑΣ Γ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ δεσμεύεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και της νομοθεσίας για το εμπόριο και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Η ΜΑΡΡΑΣ Γ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εφαρμόζοντας διαδικασία για την καθιέρωση και ανασκόπηση των Αντικειμενικών Σκοπών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι:

 • ανάπτυξη μέσω αύξησης ανθρωπίνων πόρων
 • παροχή βέλτιστων λύσεων για τις ανάγκες των πελατών
 • αμεσότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 • ανάπτυξη ευέλικτου και αξιόπιστου δικτύου προμηθειών
 • μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από :

 • Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 • Τον καθορισμό στόχων ποιότητας στις λειτουργίες της με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών
 • Τον καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
 • Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και επιδιώκεται να είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

08/01/2018

H Γενική Διεύθυνση